Công bố về việc chấp thuận hồ sơ đề nghị công bố cơ sở đào tạo thực hành trong khối ngành sức khỏe của Bệnh viện Y dược cổ truyền Đồng Nai
Ngày đăng: 09/05/2019 10:01

     Căn cứ Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong khối ngành sức khoẻ;

     Căn cứ Công văn số 376/K2ĐT-ĐH ngày 26/04/2018 của Bộ Y tế hưóng dẫn thực hiện công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ;

     Xét đề nghị của Bệnh viện Y dược cổ truyền tại Công văn số 83/BV.YDCT ngày 23/04/2019 về việc công bố đơn vị là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ.

     Qua ý kiến thấm định hồ sơ của Hội đồng thâm định hồ sơ công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ đối với Bệnh viện Y dược cổ truyền, Sở Y tế có ý kiến, như sau :

1. Hồ sơ đề nghị thẩm định công bố đảm bảo theo quy định, gồm:

  • Bản công bố (mẫu số 02 Nghị định số 111/2017/NĐ-CP).
  • Phụ lục 1: Thông tin chung về.
  • Phụ lục 2: Người giảng dạy thực hành.
  • Phụ lục 3: Danh mục trang thiết bị.

2. Đề nghị Bệnh viện Y dược cổ truyền tiến hành công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong khối ngành sức khoẻ trên website sỏ' Y tế và đơn vị.

(Đính kèm Hồ sơ công bố)

Sở Y tế đề nghị Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền biết và thực hiện đúng quy định./.

Chi tiết tải file đính kèm.

1806-SYT-TCCB.pdf