Bệnh viện Y Dược cổ truyền Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 01/7/2017 đến hết ngày 31/7/2017...
12/06/2017
Bệnh viện Y Dược cổ truyền Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016...
02/08/2016
Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh Viện Y Dược cổ Truyền năm 2015 thông báo cho các thí sinh dự tuyển viên chức năm 2015 như sau...
12/10/2015
Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: từ ngày 05/08/2015 đến ngày 25/08/2015 (chỉ nhận hồ sơ trực tiếp từ người tham gia dự tuyển)...
04/08/2015